Last ned dokumenter / download documents:

Retningslinjer for leverandører – Tekstilservice

 

Vedtatt av Tekstilservice styre 15.12.2019. Sist endret 4.2.2020.

 

Tekstilservice jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og vi har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et komplement til vår egen policy. For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål.

 

Krav til egen virksomhet – Tekstilservice

Vår policy for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for vårt arbeid med bærekraft, også i leverandørkjeden. Vi etterstreber å forbedre vår egen policy og praksis der relevant. Du finner mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid.

 

Våre leverandører og partnere kan forvente av oss at vår forretnings- og innkjøpspraksis styrker, ikke undergraver, deres mulighet til å levere på kravene vi stiller til forhold for mennesker, samfunn og miljø. Tekstilservice etterstreber alltid samarbeid som utgangspunkt. Vi vil likevel avslutte forretningsforhold eller annet samarbeid dersom vår leverandør eller partner ikke møter våre forventninger til bærekraftig forretningspraksis.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører og derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

Våre leverandører skal:

• Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

• Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.  

• Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.

• På oppfordring fra Tekstilservice dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.

• Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme. 

• Ha et system for håndtering av klager knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

• Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Forventet oppfølging fra Tekstilservice

På oppfordring fra Tekstilservice må leverandøren kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene. Det kan gjøres ved oppfølgingssamtaler og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Tekstilservice ønsker å kartlegge underleverandører med hensyn til etterlevelse av retningslinjene, plikter leverandøren å tillate en slik kartlegging og å oppgi navn og kontaktopplysninger på disse.

 

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis (Code of Conduct)

Disse prinsippene for bærekraftig forretningspraksis er basert på FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

 

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

 

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

 

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med nasjonal minstealder for ansettelse, eller; minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

 

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

 

5. Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen/UDHR)

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

 

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

 

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

 

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

 

9. Regulære ansettelser

9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3. Lærlingeprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

 

10. Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for urfolk eller andre marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

 

11. Miljø

11.1. Negativ miljøpåvirkning skal reduseres i hele verdikjeden. I tråd med føre var-prinsippet skal det gjennomføres tiltak for kontinuerlig å minimere utslipp av klimagasser og lokal forurensing, bruk av skadelige kjemikalier, sprøytemidler og for å sikre bærekraftig ressursuttak og forvaltning av vann, hav, skog og land, og bevaring av biologisk mangfold.

11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

 

12. Korrupsjon

12.1. Alle former for bestikkelser er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

 

13. Dyrevelferd

13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.

13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Vedtatt av Tekstilservice styre 15.12.2019, siste endret 4.2.2020.

 

Innledning

Tekstilservice jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

 

Tekstilservice anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine . FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Tekstilservice jobber aktivt med bærekraftsmålene.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Tekstilservice seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.  Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

 

Krav til egen virksomhet

Tekstilservice erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende prinsipper og krav til vår egen virksomhet:

 

Aktsomhetsvurderinger

Tekstilservice kal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Det vil si: gjøre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.  

 

Ansvarlig innkjøpspraksis

Tekstilservice anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis.  Tekstilservice skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

 

Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Tekstilservice støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis.

 

Leverandørutvikling og partnerskap

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere å bidra med relevant kompetanseheving eller ressurser som setter våre leverandører i stand til å etterleve Tekstilservice krav til forhold i leverandørkjeden. På denne måten legger vi grunnlaget for godt samarbeid med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, samfunn og miljø i leverandørkjeden.

 

Antikorrupsjon

Tekstilservice inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

 

Land under handelsboikott

Tekstilservice, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre retningslinjer for leverandører, derunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

•             Følge retningslinjer for leverandører, herunder prinsipper for bærekraftig forretningspraksis.

•             Arbeide aktivt med aktsomhetsvurderinger, det vil si: gjøre egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.  

•             Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.

•             På oppfordring fra Tekstilservice kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve retningslinjene.

 

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme. 

 

 

Policy for responsible business conduct

Introduction

Tekstilservice strives towards responsible business conduct that respects people, society and the environment. This policy document, including our Code of Conduct, forms the foundation of our sustainability work. Tekstilservice considers responsible business conduct to be a prerequisite for sustainable development, meaning that today’s generation get their needs covered without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The UN Sustainable Development Goals (SDGs) is the world’s joint action plan for sustainable development. Tekstilservice works actively with the Sustainable Development Goals.

 

As a member of Ethical Trade Norway Tekstilservice commits to working actively with due dilligence for responsible business conduct. Due diligence is a risk-based approach to respect and safeguard people, society and the environment in our own business and throughout the supply chain. We expect our suppliers and partners to follow the same approach.

 

Requirements – own business

Tekstilservice acknowledges that our business conduct can potentially have negative impact on people, society and the environment. At the same time, we see the potential to contribute to positive development in the supply chain. With this in mind, we have compiled the following principles and criteria guiding our own business:

 

Due diligence

Tekstilservice shall conduct due diligence for responsible business conduct. This involves;  conducting risk assessments to identify potential negative impact on people, society and the environment and to stop, prevent and reduce such impact. The measures put in place are monitored and their effect evaluated. The measures are communicated to those affected by our actions. If our activities are found to cause or contribute to negative impact on people, society or the environment, we will stop the activities and seek to provide remedy. If our supplier is responsible for the negative impact, the supplier is responsible for providing remedy.

 

Responsible purchasing practices

Tekstilservice considers responsible purchasing practices to be one of our most important tools for responsible business conduct. Tekstilservice shall adapt our purchasing practices in order to strengthen, and not undermine, our suppliers’ ability to deliver on our requirements related to people, society and the environment. We strive towards lasting supplier relationships with suppliers who show a particular willingness and ability to create positive developments in the supply chain.

 

Freedom of association and worker representation

Tekstilservice supports the right to freedom of association and other forms of democratically elected worker representation. We shall involve worker representatives and other relevant stakeholders in our work with responsible business conduct.

 

Supplier development and partnership

In dialogue with suppliers we will consider, if needed, to contribute with capacity building or resources that enable our suppliers to comply with Tekstilservice’s requirements related to responsible business conduct. This way we lay the foundation for collaboration with suppliers that show the willingness and ability to work on positive development for people, society and the environment in the supply chain.

 

Anti-corruption

Tekstilservice, including all employees, shall never offer or receive illegal or inappropriate monetary gifts or other remuneration to achieve private or business benefits in their own interest or in the interest of customers, agents or suppliers.

 

Countries affected by trade boycott

Tekstilservice, including all our suppliers and partners, shall avoid trading with partners that have activities in countries where a trade boycott is imposed by the UN and/or Norwegian Government authorities.

 

Requirements – conditions in the supply chain

We expect our suppliers and partners to work focused and systematically to comply with our guidelines for suppliers, hereunder our code of conduct, that covers fundamental requirements on  human rights, labour rights, anti-corruption, animal welfare and the environment. Our suppliers shall:

•             Follow our guidelines for suppliers, hereunder the code of conduct.

•             Conduct due diligence for responsible business conduct. This involves; conducting risk assessments to identify potential negative impact on people, society and the environment and to stop, prevent and reduce such impact. The measures put in place must be monitored and their effect evaluated. The measures taken must be communicated to those affected by your actions. If the supplier is responsible for the negative impact/damage, they are responsible for providing remedy.

•             Show willingness and ability to continuous improvement for people, society and the environment through collaboration.

•             At the request of Tekstilservice be able to document how they, and potential subcontractors, work to comply with the guidelines.

 

If the supplier, after several requests by Tekstilservice, does not show the willingness or ability to comply with the guidelines for suppliers, the contract may be cancelled.

 

Principles for responsible business conduct (Code of Conduct)

These principles for responsible business conduct are based on UN and ILO conventions and provide minimum, not maximum standards. The relevant legal framework at the place of production shall be respected. Where national laws and regulations address the same subjects as these guidelines, the most stringent shall apply.

 

1. Forced and compulsory labour (ILO Conventions Nos. 29 and 105)

1.1. There shall be no forced, bonded or involuntary prison labour.

1.2. Workers shall not be required to lodge deposits or identity papers with their employer and shall be free to leave their employer after reasonable notice.

 

2. Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining (ILO Conventions Nos. 87, 98, 135 and 154)

2.1. Workers, without distinction, shall have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively. The employer shall not interfere with, obstruct, the formation of unions or collective bargaining.

 2.2 Workers’ representatives shall not be discriminated and shall have access to carry out their representative functions in the workplace.

2.3 Where the right to freedom of association and/or collective bargaining is restricted under law, the employer shall facilitate, and not hinder, the development of alternative forms of independent and free workers representation and negotiations.

 

3. Child Labour (UN Convention on the Rights of the Child, ILO Conventions Nos. 138, 182 and 79, and ILO Recommendation No. 146)

3.1. The minimum age for workers shall not be less than 15 and comply with the national minimum age for employment, or; the age of completion of compulsory education, whichever of these is higher. If local minimum is set at 14 years in accordance with developing country exceptions under ILO Convention 138, this lower age may apply.

3.3. There shall be no recruitment of child labour defined as any work performed by a child younger than the age(s) specified above.

3.4. No person under the age of 18 shall be engaged in labour that is hazardous to their health, safety or morals, including night work.

3.5. Policies and procedures for remediation of child labour prohibited by ILO conventions no. 138 and 182, shall be established, documented, and communicated to personnel and other interested parties. Adequate support shall be provided to enable such children to attend and complete compulsory education.

 

4. Discrimination (ILO Conventions Nos. 100 and 111 and the UN Convention on Discrimination Against Women)

4.1. There shall be no discrimination at the workplace in hiring, compensation, access to training, promotion, termination or retirement based on ethnic background, caste, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation.

4.2. Measures shall be established to protect workers from sexually intrusive, threatening, insulting or exploitative behaviour, and from discrimination or termination of employment on unjustifiable grounds, e.g. marriage, pregnancy, parenthood or HIV status.

 

5. Harsh or Inhumane Treatment (UN Covenant on Civil and Political Rights, Art. 7)

5.1. Physical abuse or punishment, or threats of physical abuse, sexual or other harassment and verbal abuse, as well as other forms of intimidation, is prohibited.

 

6. Health and Safety (ILO Convention No. 155 and ILO Recommendation No. 164)

6.1. The working environment shall be safe and hygienic, bearing in mind the prevailing knowledge of the industry and of any specific hazards. Hazardous chemicals and other substances shall be carefully managed. Adequate steps shall be taken to prevent accidents and injury to health arising out of, associated with, or occurring in, the course of work, by minimising, so far as is reasonably practicable, the causes of hazards inherent in the working environment.

6.2. Workers shall receive regular and documented health and safety training, and such training shall be repeated for new or reassigned workers.

6.3. Access to clean toilet facilities and to potable water, and, if appropriate, sanitary facilities for food storage shall be provided.

6.4. Accommodation, where provided, shall be clean, safe and adequately ventilated, and shall have access to clean toilet facilities and potable water.

 

7. Wages (ILO Convention No. 131)

7.1. Wages and benefits paid for a standard working week shall as minimum meet national legal standards or industry benchmark standards, whichever is higher. Wages should always be enough to meet basic needs, including some discretionary income.

7.2. All workers shall be provided with a written and comprehensible contract outlining their wage conditions and method of payments before entering employment.

7.3. Deductions from wages as a disciplinary measure shall not be permitted.

 

8. Working Hours (ILO Convention No. 1 and 14)

8.1. Working hours shall comply with national laws and benchmark industry standards, and not more than prevailing international standards. Weekly working hours should not on a regular basis be more than 48 hours.

8.2. Workers shall be provided with at least one day off for every 7 day period

8.3. Overtime shall be limited and voluntary. Recommended maximum overtime is 12 hours per week, i.e. that the total working week including overtime shall not exceed 60 hours. Exceptions to this are accepted when regulated by a collective bargaining agreement.

8.4. Workers shall always receive overtime pay for all hours worked over and above the normal working hours (see 8.1 above), minimum in accordance with relevant legislation.

 

9. Regular Employment (ILO Convention No. 95, 158, 175, 177 and 181)

9.1. Obligations to employees under international conventions, national law and regulations concerning regular employment shall not be avoided through the use of short term contracting (such as contract labour, casual labour or day labour), sub-contractors or other labour relationships.

9.2. All workers are entitled to a contract of employment in a language they understand.

9.3. The duration and content of apprenticeship programmes shall be clearly defined.

 

10. Marginalized Populations (UN Covenant on Civil and Political Rights, art. 1 and 2)

10.1. Production and the use of natural resources shall not contribute to the destruction and/or degradation of the resources and income base for marginalized populations, such as in claiming large land areas, use of water or other natural resources on which these populations are dependent.

 

11. Environment

11.1. Negative impact on the environment shall be reduced throughout the value chain. In line with the precautionary principle, measures shall be taken to continuously minimize greenhouse gas emissions and local pollution, the use of harmful chemicals, pesticides, and to ensure sustainable resource extraction and management of water, oceans, forest and land, and the conservation of biodiversity.

11.2. National and international environmental legislation and regulations shall be respected and relevant discharge permits obtained.

 

12. Corruption

12.1. Corruption in any form is not accepted, including bribery, extortion, kickbacks and improper private or professional benefits to customers, agents, contractors, suppliers or employees of any such party or government officials.

 

13. Animal welfare

13.1 Animal welfare shall be respected. Measures should be taken to minimize any negative impact on the welfare of livestock and working animals.

13.2 National and international animal welfare legislation and regulations shall be respected.